Корнус А.О. Життя і науковий доробок професора М.І. Дмитрієва (до 125-річчя з дня народження)

Кокус В.В. Харківське наукове товариство при ВУАН та його внесок у розвиток регіональних географічних досліджень у 20-х роках ХХ століття

Нешатаев Б.Н. Долинный морфо- и ландшафтогенез в голоцене на территории Сумского Приднепровья

Данильченко О.С. Порівняльний аналіз основних кількісних характеристик стоку малих річок Сумського Придніпров’я

Бєлоусова Н.В., Лозинська Н.О. Стан і перспективи розвитку природно-заповідного фонду Луганської області

Бєлоусова Н.В., Сагуленко І.А. Поріняльно-оціночні показники агрокліматичних умов Донецької області

Торба О.І., Бєлоусова Н.В. Зміна температур повітря у Луганській області за 50-річний період (1961-2010 рр.)

Корнус А.О. Про географічний центр Сумської області

Бова О.В. Мікроелементний склад рослинності лісостепу Сумської облаcті

Мовчан В.В. Характеристика ключових ділянок лісових екосистем перспективного регіонального ландшафтного парку «Гадяцький»

Сюткін С.І. Модель територіальної структури господарства африканських країн

Тамбовцев Г.В., Кудринская О.И. Особенности влияния экологических проблем на развитие и функционирование эколого-экономических систем

Сотник Т.С., Леонтьєва Г.Г. Трудова міграція жителів Сумської області

Афоніна О.О. Територіальна структура освітнього комплексу Чернігівської області

Бугрий Е.В. Искусственные островные комплексы как новый элемент политической карты мира

Корнус О.Г. Системний підхід до вивчення суспільно-географічних аспектів сфери обслуговування населення

Мілка А.В., Леонтьєва Г.Г. Демографічна ситуація в Україні напередодні Другого Всеукраїнського перепису населення 2012 року

Волошин І.М., Лагодюк О.Д. Туристично-рекреаційні ресурси Сумської області

Чернова Г.В. Духовні святині Вінницької області як об’єкти релігійного туризму

Скабара Р.М. Структурно-динамічні та геопросторові процеси розвитку туристичної галузі Івано-Франківської області

Медвідь Л.І. Туристично-рекреаційна галузь Закарпатської області: сучасний стан та загальні тенденції розвитку

Чайка В.В. Методологические аспекты геоморфологической изученности гляциальных и перигляциальных районов плейстоценовых оледенений Украины

Автори / Авторы / Аuthors

Зміст / Содержание / Content